Kraj aprilskog rata 1941. – Na današnji dan

0

“ODREDBE O KAPITULACIJI JUGOSLAVIJE USVOJENE 17. APRILA 1941. GOD. OD NEMACKO-ITALIJANSKE ORUŽANE SILE I PREDSTAVNIKA JUGOSLAVIJE”

ODREDBE O IZVRŠENJU PRIMIRJA IZMEĐU NEMACKE I JUGOSLOVENSKE ORUŽANE SILE

1) Načelne odredbe:
Potpisivanjem ugovora o primirju Jugoslovenska oružana sila ima da kapitulira bezuslovno i odvodi se u ratno zarobljeništvo. Komandanti jedinica javiće se u tom cilju kod najbližih nemačkih oficira.
2) Organizacija evakuacije zarobljenika:
Trupe se imaju prikupiti po jedinicama tamo gde se nalaze. Dok se ne izvrši predaja, Jugoslovenski oficiri odgovorni su u punom smislu za disciplinu i red i zato ostaju kod svojih jedinica.
Prema vojnicima koji se posle zaključenog primirja i izvršenog prikupljanja udalje iz svojih jedinica prime-niće se smrtna kazna.

3) Predaja oružja i celokupnog ratnog materijala: (Odredbe * o ratnom materijalu, vidi u pojedinačnom prilogu):
Oružje i ratni materijal ostaju načelno bod odnosnih jedinica,1. Ove će ga predati tek kada to bude naređeno od određenih organa nemačke oružane sile.

4) Izveštaji:
Do 25. aprila 1941 godine ima da se podnese izveštaj po sledećim tač kama:
a) Na bojim mestima se nalaze pojedine prikupljene jedinice?
b) Gde se nalaze artiljeriska, automobilska, intendantsba i ostala slagališta?

1 Prepis originala (koji se nalazio kod generala Kalafatovića, zaveden u komandi pozadine operativne vojske Jugoslavije pod O. Br. 105 od 19 aprila 1941 god.) nalazi se u arhivi Vojnoistoriskog instituta (k. 3, br. reg. 8/2—1). 
2 Prevod je izvršen sa nemač kog priloga: 4a.

v) Gde su postavljena minska polja?

g) Gde su izvršene pripreme za rušenje mostova l ostalih objekata?
5) Bežične i žične veze:
Sva sretstva za vezu imaju se upotrebljavati isključivo samo za »provođenje uslova o primirju. Radi kontrole bežičnog saobraćaj a ima da se dostave na znanje frekvence i talasne dužine,. Dozvoljava se samo predavanje otvorenih depeša.
6) Ishrana i oprema:
Dok se ne izvrši predaja, staraće se o ishrani Jugoslavenska Vrhovna komanda. Poljske kuhinje i trupne komore ostaju načelno kod svojih jedinica i one će ih povesti sa sobom i posle izvršene predaje. Sem toga, svi vojnici ima da ponesu sa sobom propisnu opremu (šinjele, ćebad, pribor za jelo). Ishrana, podrazumevajući i hranu za stoku, ima da se obezbedi za 6 dana u koliko je moguće.
7) Predaja konja i tovarne stoke:
Konji i tovarna stoka ima se takođe prikupiti po jedinicama, u koliko se ne budu upotrebili za zapregu poljskih kuhinja i trupnih komora.
8 ) Sanitetske mere:
Jugoslavenska Vrhovna komanda odgovorna je za sve mere u sanitetskom smislu. Naročito kod svih jedinica ima da ostanu pripadajući sanitetski oficiri i sanitetska osoblje. Ima da se izvesti gde se nalaze mesta bolnica i zavoj išta,.
9) Dunavska rečna flotila ima da se prikupi u Zemunskom pristaništu do 25. aprila 1941 godine.
10) Oslobođenje zarobljenika i interniranih lica:
Svi nemački, dtalijanski i mađarski zarobljenici i internirani ima da se puste odmah na slobodu.
11) Predaja akata:
Sva nedostajuća akta u presedništvu vlade, ministarstvu spoljnih poslova i ministarstvu vojske imaju se predati najdocnije u roku od 3 dana. Mesta na čuvanju ima da se saopšte. Za potpunu i neoštećenu predaju ovih aikata garantuje se.
12) Žandarmerija i policija:
Organi žandarmerije i policije, koji su morali da napuste svoja mirnodopska mesta sa otstupajućim trupama, imaju se smesta uputiti na svoju redovnu dužnost.

U svojim mirnodopskim mestima moraju se odmah javiti nemačkim posadnim trupama. Za povratak, koji se ima izvršiti bez oružja, mogu se kod ostojanja većeg od dnevnog marša upotrebiti motorna vozila,. Ova moraju biti obeležena belim zastavama, a vozari moraju biti snabdeveni putnim ispravama.
13) Predaja kopnenih i obalskih utvrđenja:
Sva kopnena i obalska utvrđenja imaju se predati sa oružjem, municijom, materijalom i planovima, kao god i postrojenjima svake vrste.
14) Odmetništvo:
Vojnim licima je zabranjeno da napuste zemlju. Ko bude učestvovao u borbi protiv sila osovine, sa njim će se postupiti kao sa franktireroni.
Dalje je zabranjeno brodove, oružje, opremu i vazduhoplove odnositi u neprijateljsko ili neutralno ino-stranstvo.
15) Jugoslovenska mornarica:
Ratna mornarica ostaje u svojim lukama. Minska i obalska zaprečavanja imaju se naznačiti. Odbranbena postrojenja ratne mornarice imaju se predati. Izlaženje trgovačkih brodova je zabranjeno. Brodovi koji se nalaze u vožnji imaju se pozvati natrag u jugoslovenske ili u luke siila osovine. Brod nosač aviona Zmaj ima se predati.
16) Zabrana poletanja vazduhoplova:
* Vazduhoplovima je zabranjeno poletanj e. Svako poletanje smatraće se kao neprijateljski akt.
17) Sva uređenja i postrojenja vojne sile i privrede uračunavši i saobraćajna sredstva imaju se predati neoštećena.
18 ) Početak primirja:
Ugovor o primirju stupa na snagu 15 časova posle izvršenog potpisivanja t.j. 18 aprila u 12 časova po nemačkom letnjem vremenu. Pokreti nemačkih trupa ovim se ne prekidaju. Pri ponovnom pružanju otpora ovaj ugovor stupa van snage i borbena dejstva nemačke vojne sile biće ponova obnovljena najvećom žestinom.

Potpisano 17. aprila 1941 g. u 21 čas.

Po zapovesti Vrhovnog komandanta nemačke vojske                                               Po zapovesti  Jugoslovenske KV
Arm. general  Fon Vajhs s.r. oružane sile

Al. Cincar Marković
đeneral Radivoje Janković s.r.